Juridisch Adviesbureau Altijd Een Eerlijk En Oprecht Advies

Published Apr 05, 21
6 min read

Juridisch Advies - Juridisch Adviesbureau

Disfunctioneren is tegenwoordig dus een wettelijke ontslaggrond. De wettelijke ontslaggrond voor disfunctioneren is opgenomen in art. 7:669 lid 3 sub d BW. Hierin is als disfunctioneren omschreven: "de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid, anders dan ten gevolge van ziekte of gebreken van de werknemer, mits de werkgever de werknemer hiervan tijdig in kennis heeft gesteld en hem in voldoende mate in de gelegenheid heeft gesteld zijn functioneren te verbeteren en de ongeschiktheid niet het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer of voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer".

Een werkgever die stelt dat de werknemer onvoldoende functioneert, zal het onvoldoende functioneren dan ook voor de rechter moeten kunnen aantonen. Dat bewijs kan bijvoorbeeld worden geleverd aan de hand van functionerings- en beoordelingsverslagen. Lees ook: Factsheet Ontslag wegens disfunctioneren Indien de rechter een arbeidscontract ontbindt wegens onvoldoende functioneren, zal de werkgever aan de werknemer in beginsel een transitievergoeding zijn verschuldigd.

Waar Kan Ik Terecht Voor Juridisch Advies?Huisjurist

De transitievergoeding kan door de rechter worden aangevud met maximaal de helft van de te betalen transitievergoeding indien sprake is van meerdere onvoldragen ontslaggronden "die zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren."". Denk aan de situatie dat een werkgever net niet geheel kan aantonen dat sprake is van disfunctioneren, maar dat er tegelijkertijd een andere aanverwante ontslaggrond in beeld is.

Incasso- En Juridisch Adviesbureau

De vraag zal dan naar voren komen of de arbeidsverhoudingen door het niet goed aanpakken van het disfunctioneren door de werkgever inmiddels duurzaam zijn verstoord (Juridisch Advies - privacy op maat en de praktische jurist). Als werkgever is het dan oppassen geblazen. De rechter zal al snel kunnen oordelen dat de verstoorde arbeidsverhoudingen in ernstige mate aan de werkgever zijn te verwijten.

Dan dient naast de transitievergoeding een billijke vergoeding aan de werknemer te worden betaald. De hoogte van de billijke vergoeding wordt dan vaak berekend aan de hand van de duur dat de arbeidsovereenkomst had voortgeduurd als de werkgever wel correct zou hebben gehandeld. Juridisch Adviesbureau altijd een eerlijk en oprecht advies. Lees ook: Schadevergoeding bij onterecht ontslag Om aan de wettelijke grond te kunnen voldoen om tot ontslag wegens disfunctioneren te komen, adviseren onze arbeidsrechtadvocaten de volgende stappen te doorlopen: Eerst leggen we de geconstateerde gebreken onder de loep.

Juridisch Adviesbureau VerzekeringJuridisch Adviesbureau

De rechter wil namelijk in de eerste plaats bewijs zien dat je het disfunctioneren met je werknemer grondig hebt geëvalueerd en besproken. Voor veel werknemer komen tijdens een ontslagprocedure aanmerkingen over hun functioneren namelijk als donderslag bij heldere hemel. zieke werknemer ontslaan tijdelijk contract. Veel werkgevers hebben de neiging om voor de lieve vrede het geconstateerde disfunctioneren heel voorzichtig over te brengen.

Werknemer Ontslaan Met Vast Contract

De rechter verlangt daarom dat je het disfunctioneren aantoonbaar onomwonden, concreet, ondubbelzinnig, in duidelijke bewoordingen bespreekt, zodat je werknemer vanaf het begin af aan duidelijk kan weten waaraan het bij hem schort en hij ruim de gelegenheid krijgt zich te verbeteren. Vervolgens vragen we je welke klachten je concreet hebt over het functioneren van je medewerker.

Het constateren van een gebrek aan inzet, motivatie, initiatief of communicatie zal de rechter veel te vaag vinden. Het is daarentegen beter om aan te voeren dat objectief vast te stellen resultaten niet zijn behaald. Maar ook dan kun je als werkgever niet volstaan met het stellen dat je werknemer een omzetprognose of een andere target niet heeft behaald danwel dat het bedrijfsresultaat is gedaald of een budget is overschreden.

Hierbij is te denken aan omzetcorrecties en valutaschommelingen. Evenmin kan de vaststelling dat de medewerker zich volgens het zogenoemde up or out systeem onvoldoende verder ontwikkelt geen grond zijn om tot disfunctioneren te concluderen, tenzij je dit van tevoren schriftelijk met de werknemer overeen bent gekomen. Voorts zullen we willen weten of je je werknemer recent niet toevallig een extra beloning hebt toegekend (huisjurist).

Fiscaal En Juridisch Adviesbureau

De rechter ziet dat al snel als een zogenoemde contra-indicatie, oftewel een daad waarmee je tegenover je werknemer een tegenstrijdig signaal omtrent zijn functioneren hebt afgegeven (zieke werknemer ontslaan tijdelijk contract). Konsekwent zijn is hier steeds het devies. Als je een gebrekkig functionerende werknemer wilt stimuleren, kun je dat beter op een andere manier doen, zoals het aanbieden van extra (bij)scholing of begeleiding.

Top Kwaliteit Juridisch Advies Mkb Vindt U HierJuridisch Abonnement

Hiermee zijn we er nog niet. Want het vaststellen dat de werknemer naar objectief meetbare maatstaven structureel niet goed functioneert, is nog maar het begin. Wetgever en rechter vinden namelijk dat op jou als werkgever een zware zorgplicht rust om te streven naar verbetering van geconstateerde gebreken. Heb je hieraan aantoonbaar voldoende tijd en aandacht besteed? Uiteraard dient de werknemer bij indiensttreding voldoende tijd te hebben gehad om zich te ontpoppen.

Juridisch Advies OmgevingsrechtJuridisch Adviesbureau - Van De Graft Accountants

Hiermee houdt de zorgplicht voor begeleiding echter niet op. Zorgvuldige begeleiding en ondersteuning met gerichte maatregelen zijn hier steeds van belang, zoals het aanbieden van een cursus op het gebied waaraan het volgens jou als werkgever schort. Je zult kortom je werknemer een redelijk kans en een redelijke tijd hebben moeten bieden om zich waar nodig te corrigeren.

Juridisch Advies Gids - Alle Juristen En Adviseurs In 1 Gids!

Rechters verwachten in dat geval dat je als werkgever voor de disfunctionerende werknemer op zoek gaat naar andere, beter passende werkzaamheden, het liefst binnen de eigen onderneming, maar ook buiten de onderneming. Hier komt dus eventueel het outplacement bureau om de hoek kijken. Het is je in dat geval toegestaan eenzijdig een wijziging in de arbeidsovereenkomst door te voeren.

Als je werknemer dat weigert, zal hij daarvoor in de ontslagprocedure uiteindelijk een hoge prijs kunnen betalen door de ontbinding van zijn arbeidscontract met ook nog eens de kans om zonder ontslagvergoeding op straat te staan. Het zal duidelijk zijn dat het niet mogelijk is een werknemer even snel "naar buiten te schrijven".

De rechter wil namelijk voorkomen dat je als werkgever je klachten achteraf in een ander perspectief plaatst dan aanvankelijk het geval was - werknemer ontslaan met vast contract. Indien je serieuze, gerede klachten hebt over het functioneren van je werknemer, verwacht de rechter dat je het initiatief neemt om dat onmiddellijk en ondubbelzinnig met hem te bespreken.

Waar Kan Ik Terecht Voor Juridisch Advies?Indien je het besluit hebt genomen om een disfunctionerende werknemer te ontslaan, is het raadzaam eerst te proberen in onderling overleg tot de beëindiging van het arbeidscontract te komen (juridisch advies rotterdam). Je hebt de procedure bij de rechter als stok achter de deur, maar je vergroot je kansen door eerst zelf met de werknemer tot een oplossing te komen.

Indien deze vaststellingsovereenkomst aan de juiste voorwaarden voldoet kan de werknemer hiermee een WW-uitkering aanvragen (juridisch adviesbureau). Lees ook ons aanbod: Werknemer ontslaan Bij een werknemer die ondanks de door jou getroffen begeleidingsmaatregelen aantoonbaar veruit onvoldoende blijft functioneren, zal je het arbeidscontract door de Kantonrechter kunnen laten ontbinden. Indien je het gesignaleerde structurele disfunctioneren van de werknemer echter niet zorgvuldig in overleg met de betrokken werknemer hebt vastgelegd, besproken en begeleid, is het daarentegen dringend af te raden op dat disfunctioneren een beroep te blijven doen.

More from Gerechtshof

Navigation

Home

Latest Posts

Verkeersrechtadvocaat vind het hier

Published Apr 13, 21
5 min read

Rijbewijs Kwijt Hier vind je het

Published Apr 08, 21
5 min read

Juridisch Abonnement

Published Apr 07, 21
6 min read