Juridisch Advies - Incasso - Ervaren Juristen

Published Apr 05, 21
6 min read

Juridisch Adviesbureau Altijd Een Eerlijk En Oprecht Advies

Je weet dan meteen of je op het goede spoor zit zonder dat onnodige tijd weglekt. Meestal kan met behulp van ons advies het traject snel aangescherpt en versneld worden. Ook kunnen onze advocaten de vinger aan de pols houden en samen met jou de juiste momenten bepalen voor de te nemen stappen.

Hiermee zet je snelle stappen in de verbetering van je team en je organisatie. De arbeidsrechtadvocaten van Swart Legal hebben gedurende meer dan 20 jaren al menig verbeter- en ontslagtraject wegens disfunctioneren succesvol begeleid. Informeer naar onze aanpak in jouw situatie. Bel en vraag naar arbeidsrechtadvocaat mr. Marco Swart.

Je kunt daarbij denken aan handelen in strijd met bedrijfsregels of grensoverschrijdend gedrag. In geval van een verstoorde arbeidsrelatie zal je werkgever moeten aantonen dat er sprake is van een onherstelbare vertrouwensbreuk en er alles aan heeft gedaan om de relatie te herstellen (werknemer ontslaan met vast contract). Met Recht, juridisch advies op maat.

Direct Juridisch Advies

Zorgvuldig onderzoek en hoor en wederhoor moet dient altijd vooraf te gaan aan een ontslagbesluit van de werkgever. Ook indien daar enkele dagen of langer overheen gaan, om onderzoek te doen naar de feiten en juridisch advies in te winnen. Een werknemer van een fabrikant van meetapparatuur met meer dan 20 dienstjaren krijgt in augustus 2015 een waarschuwing in verband met dronkenschap tijdens werktijd.

Juridisch Adviesbureau Helpt U VerderJuridisch Advies Voor Ondernemers

Het pas ingevoerde alcohol- en drugsbeleid, dat voorziet in interventie door middel van een hulpplan, is dan pas 1 maand van kracht, maar dat werd dus niet toegepast. Op 17 mei 2016 is het weer raak met deze werknemer. Bij een blaastest wordt een alcoholpromillage van 7x de toegestane hoeveelheid vastgesteld en de fietstas van de medewerker bevat een fles wodka (juridisch adviesbureau).

De werknemer vecht het ontslag aan. Artikel 7:677 BW bepaalt dat zowel werkgever als werknemer de arbeidsovereenkomst onverwijld kunnen opzeggen om een dringende reden. Dit is het zogenaamde ontslag op staande voet. In artikel 7:678 BW noemt een aantal gevallen opgesomd van die dringende redenen. Een daarvan luidt “wanneer hij de werknemer zich na waarschuwing overgeeft aan dronkenschap of ander liederlijk gedrag”.

Juridisch Advies - Laagdrempelig En Betaalbaar

Hoewel de kantonrechter en het hof hem hierin ongelijk gaven bepaalde de Hoge Raad dat de werknemer ingevolge artikel 7:673 BW aanspraak heeft op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd, behalve als die opzegging het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. De kantonrechter en het hof hadden de transitievergoeding afgewezen met de overweging er dat sprake was van een dringende reden en dus van ernstige verwijtbaarheid.

Fiscaal Juridisch AdviesbureauJuridisch Advies Of Rechtshulp Nodig?

De Hoge Raad verwees de zaak daarom terug naar het Gerechtshof Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing (juridisch advies rotterdam). Door een alcoholverslaving – en deze werknemer was een alcoholist – als een ziekte te beschouwen is het de vraag of dit de werknemer kan worden verweten. Artikel 7:677 BW stelt echter niet als voorwaarde voor het ontslag op staande voet dat de dringende reden aan de werknemer kan worden verweten.

Het Hof komt tot dit oordeel omdat alle omstandigheden in aanmerking genomen de fles wodka in de fietstas en een hoog bloed/alcohol promillage van de werknemer aanleiding voor de werkgever had moeten zijn om te onderzoeken of van een structureel alcoholprobleem sprake was bij deze werknemer. De werkgever kon niet afgaan op het oordeel van de bedrijfsarts een jaar tevoren.

Juridisch Adviesbureau Verzekering

Daaruit had wellicht kunnen blijken dat er een structureel alcoholprobleem was, en dan zou het inmiddels ingegane hulpplan in gang moeten worden gezet - Juridisch advies - Incasso - Ervaren juristen. De rechter neemt ook in aanmerking dat de werknemer een lang dienstverband had zonder problemen, en achteraf bleek dat de werknemer zelf succesvol zijn alcoholprobleem had weten te bestrijden - werknemer ontslaan.

Het dienstverband werd dus hersteld en de werkgever dienst 2,5 jaarsalaris met terugwerkende kracht uit te betalen. De conclusie is dat zorgvuldigheid belangrijker is dan snelheid bij een ontslag op staande voet, hoe groot de verontwaardiging en overtuiging bij de werkgever mag zijn. Zorgvuldig onderzoek en hoor en wederhoor moet dient altijd vooraf te gaan aan een besluit van de werkgever.

Dat een ontslag volgens de wet onverwijld moet worden gegeven wil niet zeggen dat de werkgever overhaast te werk moet gaan. jurist arbeidsrecht. Ook het beoordelen van het gedrag van de werknemer tegen het licht van de eigen bedrijfsbeleid, en onderzoek naar de arbeidsverleden van de werknemer is cruciaal om een ontslag op staande voet met succes te kunnen handhaven.

Juridisch Advies Omgevingsrecht

Juridisch Advies - Regel Je Juridische Zaken OnlineJuridisch Advies - Autoriteit Consument En Markt

Door alleen een beleid op papier te zetten maar verder de handelswijze onveranderd te laten loopt de werkgever een extra risico. Meer informatie leest u op deze website. U kunt ook bellen met 0900 advocaten of per email een vraag stellen.

Juridisch AdviesbureauEffectief Juridisch Advies Door Ervaren Juristen

29 mei 2019 door Maarten van Gelderen De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is een feit en treedt per 1 januari 2020 definitief in werking. Minister Koolmees hoopt met een pakket aan maatregelen werkgevers te stimuleren vaker arbeidscontracten voor onbepaalde tijd aan te gaan. Wat zijn de belangrijkste onderdelen van deze wet? De maximale periode waarover een werkgever een serie tijdelijke contracten mag aangaan wordt verlengd van twee naar drie jaar.s. mag een werkgever weer drie tijdelijke contracten aangaan over een periode van maximaal drie jaar. Daarmee is de oude ketenregeling zoals die gold vóór 1 juli 2015 weer in ere hersteld. Het gaat dus om maximaal drie contracten binnen een periode van maximaal drie jaar. Bij het vierde contract of na overschrijding van de driejaarsperiode ontstaat automatisch een contract voor onbepaalde tijd.

Fiscaal Juridisch Adviesbureau

Een werkgever doet er dus verstandig aan om nu al in kaart te brengen wat de status is van alle tijdelijke arbeidscontracten. De nieuwe ketenregeling gaat namelijk gelden voor alle tijdelijke contracten eindigen op of na 1 januari 2020. De tussenpoos blijft overigens zes maanden. huisjurist. Dat wil zeggen dat een nieuwe keten pas start als er sprake is van een onderbreking van meer dan zes maanden.

Ook dit is een handreiking aan alle werkgevers die zich beklaagden over de starheid van het huidige ontslagrecht. Met de introductie van een nieuwe ontslaggrond per 1 januari 2020, de zogenaamde cumulatiegrond, moet het voor werkgevers eenvoudiger worden om een werknemer te ontslaan, ook als het ontslagdossier niet helemaal op orde is. werknemer ontslaan met vast contract.

Als er bijvoorbeeld sprake is van disfunctioneren maar ook van een (deels) verstoorde arbeidsrelatie, zou op deze nieuwe ontslaggrond een beroep gedaan kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat het disfunctioneringsdossier nog niet compleet op orde is en de verstoorde arbeidsrelatie nog niet overtuigend aangetoond kan worden. Toch kan deze combinatie van factoren tot de conclusie leiden dat van de werkgever niet gevergd kan worden om het dienstverband langer in stand te laten.

More from Gerechtshof

Navigation

Home

Latest Posts

Verkeersrechtadvocaat vind het hier

Published Apr 13, 21
5 min read

Rijbewijs Kwijt Hier vind je het

Published Apr 08, 21
5 min read

Juridisch Abonnement

Published Apr 07, 21
6 min read